Zásady ochrany osobních údajů

Vaši důvěru nezklameme.
S vašimi osobními údaji budeme zacházet s nejvyšší pečlivostí podle následujících pravidel.

1. Základní pojmy a právní úprava

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

Provozovatelem - společnost Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., se sídlem Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha, zapsána u: rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 5507

Osobními údaji - jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o dosažení věku (let).

Provozovatel webu - Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., se sídlem Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha, zapsána u: rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 5507, jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy
Zákazník - je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží (služby).

Provozovatel - je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi.
V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; za účelem/účely uvedenými níže v čl. 2.

2. Účely a doby zpracování Osobních údajů

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
Zasílání dotazníků spokojenosti. Zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti předává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa třetí straně, dalšímu zpracovateli. Doba zpracování: 5 let.
Marketingové akce. Pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce.
Plnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.):

Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu. Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele
Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Zákazníkovi.

Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele

Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 5 let.
Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 5 let.
Zasílání dotazníků Heureka-ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 5 let.
Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 5 let.
Vyhodnocování a zkvalitňování poskytovaných služeb: Provozovatel nahrává hovory uskutečněné mezi jeho zákaznickým centrem a Účastníkem. Hovory jsou uchovávány po dobu 12 měsíců.
Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče, viz návod na adrese:
- Internet Explorer™ - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Chrome™ - https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
- Firefox™ - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
- Opera™ - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ a http://help.opera.com/opera/Windows/1918/cs/controlPages.html#manageCookies
Provozovatel webu je správcem Osobních údajů:

Správce je provozovatelem více internetových obchodů s obdobným zbožím a službami. V rámci udělení souhlasu správci tak mohou být zasílána obchodní sdělení více různých internetových obchodů ve skupině společností Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Pokud Zákazník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

Po uplynutí lhůt uvedených v článku 2. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Zákazník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Zákazníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

4. Práva ZÁKAZNÍKA související se zpracováváním OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Práva Zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

a) požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
b) na opravu poskytnutých Osobních údajů;
c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
d) na omezení zpracování Osobních údajů;
e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
f) na přenos osobních údajů na jiného správce
g) vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Zákazník může svá výše uvedená práva uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese společnosti a provozovatele webu e-shopu: Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4 nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách webu e-shopu.

Právo na výmaz poskytnutých osobních údajů a právo na omezení zpracování není možné uplatnit pro plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněné zájmy provozovatele (s výjimkou zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Zákazníkovi).

V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@gsklub.cz b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@gsklub.cz , aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Zákazníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Uplatní-li Zákazník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.
Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.
Pokud Zákazník uplatní některé ze svých práv, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Zákazníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata.

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

5. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Zákazník jako subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2019